Znaczenie prognozy oddziaływania na środowisko

Strategiczna Ocena Oddziaływania na Środowisko to postępowanie, które należy przeprowadzić ze względu na brzmienie przepisów ustawy o udostępnianiu informacji o środowisko i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko. SOOŚ przeprowadzana jest dla określonych typów dokumentów, a jednym z jej elementów jest prognoza oddziaływania na środowisko. Dzięki niej możliwe jest podjęcie odpowiednich decyzji planistycznych z jednoczesnym uwzględnieniem ochrony oraz racjonalnej gospodarki zasobami przyrody. Sprawia to, że przy realizacji danego przedsięwzięcia można znaleźć drogę do harmonijnego współdziałania człowieka i przyrody.

Czym jest prognoza oddziaływania na środowisko?

Prognoza oddziaływania na środowisko ma na celu przedstawienie skutków dla interesu człowieka i środowiska, jakie wywrze realizacja danego przedsięwzięcia. Taka prognoza pozwala przede wszystkim ocenić, czy proponowane do realizacji działanie albo kierunki rozwoju we właściwym stopniu uwzględniają kwestie, jakie wiążą się z ochroną środowiska. Zakres prognozy oddziaływania na środowisko określa art. 51 ust. 2 ustawy OOŚ. Taka prognoza powinna zostać dostosowana i wykonana zgodnie ze stanem współczesnej wiedzy. Konieczne jest także dopasowanie jej do konkretnego przypadku i szczegółowości dokumentacji. Innym podejściem będą więc odznaczały się prognozy wykonane dla niewielkich obszarów – na przykład planów zagospodarowania przestrzennego, a inaczej będą wyglądały te przeznaczone dla obszaru wojewódzkiego.

Prognoza oddziaływania na środowisko

Jakie jest znaczenie prognozy oddziaływania na środowisko?

Prognoza stanowi co prawda istotny element SOOŚ, jednak nie pełni roli normatywnej, a jedynie informacyjną. Jej celem jest przedstawienie skutków realizacji prognozowanego dokumentu na środowisko, jak również na zdrowie ludzi. Dzięki takiej prognozie możliwe jest stwierdzenie, czy istnieją alternatywy do wskazanych działań i czy wpływ na środowisko można w jakiś sposób zminimalizować. Dzięki prognozie ma dojść do wyważenia interesu człowieka i środowiska przy wzięciu pod uwagę, że działalność człowieka zawsze będzie mieć wpływ na otoczenie. Celem prognozy oddziaływania na środowisko nie jest wiec ustanowienie szeregu nakazów i zakazów odnoszących się do dokumentu. Ma przede wszystkim dostarczyć niezbędnej wiedzy co do efektów realizowanych działań i możliwości ograniczenia ich negatywnego wpływu. Zadaniem organu opracowującego dokument jest powiązanie celów i wymogów środowiskowych z adekwatnymi wymogami rozwojowymi, które zostały zamieszczone w prognozowanym dokumencie.

Share